Skip to main content

Semifinals: admitted competitors and schedule

Here are the names of the 12 competitors admitted to the Semi-finals and the performance schedule based on the letter "A" drawn.

ARAI RIO

ELDERS HAWIJCH

KIM HARAM

MA TIANYOU

TAKEUCHI KOSHIRO

TSAI ERIC

UNO YUKIKO

WENG QINGZHU

YANG ESTHER YOUJEONG

ZENELI SARA

ZHANG JINGZHI

ZHU SIMON